Pædagogik

Grundlaget for behandlingen på Bakkely bygger på en overbevisning og erfaring om, at det er muligt at forene både en terapeutisk og en pædagogisk behandling, således at det munder ud i et bo- og behandlingstilbud.
Et tilbud, der i en enkel beskrivelse er individuel terapi kombineret med den pædagogiske praksis i dagligdagen (miljøterapien).
Uanset om det er i dagligdagen eller terapirummet arbejder vi mentaliserende og ud fra den narrative tilgang.

Bakkelys pædagogiske ideologi bygger på en tænkning om, at

“-et menneske i udvikling er et menneske der føler sig set, hørt og forstået.”

 

Narrativ tilgang

Narrativ praksis handler om at arbejde med fortællinger. Ikke fortællinger i traditionel forstand, men de fortællinger eller historier der bliver fortalt om os eller den historie vi fortæller om os selv. Teorien bag siger, at vores identitet skabes gennem det vi fortæller om os selv, at vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger. På Bakkely arbejder vi ud fra en idé om, at ethvert menneske er mere end de foretrukne historier, vi selv ynder at fortælle.
En foretrukken historie er den historie, der oftest bliver fortalt om os. ”Du er sådan en der…”. Bakkelys narrative tilgang indbyder til, at der som regel også er alternative historier til stede. Altså historier der henleder til situationer, hvor man har gjort noget andet end at ”være sådan en der…”.
Ved at tykne disse alternative fortællinger, kan vi skabe nye og flere historier om os. Dette har den effekt, at ingen historier eller fortællinger behøver at være forkerte. At de valg vi træffer i livet kan tages med os som erfaringer i stedet for fejltagelser.

 

På Bakkely bor og behandles unge sårbare med spiseforstyrrelsesproblematikker, sociale og psykiske vanskeligheder. Det er sårbare unge, som ofte bærer rundt på stærke negative fortællinger om sig selv. Det er unge med lavt selvværd og manglende selvtillid, som kan være konsekvens af dysfunktionelle familiemønstre, mobning, skilsmisse og misbrug eller andet. Som miljøterapeutisk medarbejder på Bakkely hjælper vi i behandlingen med at kigge på og være nysgerrig på, andet end den negative fortælling og heraf negative identitetskonklusion.
Som miljøterapeutisk medarbejder er det i dagligdagen og behandlingen vigtigt, at skabe tryghed og nærvær i relation til den unge, for herigennem at skabe mulighed for at de kan fortælle deres historie. Vi er nysgerrige på mennesket bag handlingen. Hvilke intentioner ligger bag en given handling, hvad ligger til grund for intentionen, hvilke værdier kommer det af osv. Vi tror på, at vi via nysgerrighed, sammen med den unge kan finde frem til, hvad der er kernen bag en handling, og derved hjælpe den unge til at få øje på nye og mere hensigsmæssige handlemønstre, samt et mere positivt og nuanceret narrativ.

Læs mere om narrativ praksis på DISPUKS hjemmeside her…

 

Mentalisering

Vi oplever på Bakkely ofte, at de unges mentaliseringsevne ofte ikke er alderssvarende. Det er en af årsagerne til, at vi benytter vi os af mentalisering i hverdagen på Bakkely.

Mentalisering er at forstå egne og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er bl.a. følelser, tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle når vi interagerer med hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. Vi er ikke bevidste om det, men vi er hele tiden opmærksomme på vores egne og den andens mentale tilstande og tilpasser vores handlinger hertil. Ved fx små ændringer i ansigtsudtryk eller måden at sige tingene på. En stor del af vores interaktioner med hinanden forløber automatisk og herved skabes mental fri kapacitet til andre ting. I det øjeblik der opstår gnidninger, misforståelser eller konflikt, kan man anvende kontrolleret mentalisering som pædagogisk redskab.

Som miljøterapeutisk medarbejder på Bakkely, ved vi godt at interaktionen på den ene side kan være udviklende, men på den anden side også kan være ’’krigszone’’. Altså på den ene side er vi opmærksomme på at der skabes udvikling, når vi har god mentalisering, på den anden side er vi også opmærksomme på at dette kan blive udfordret når der opstår mentaliseringssvigt, som ofte ses i diskussioner, konflikter, højt stressniveau og personangreb.

Som miljøterapeutisk medarbejder på Bakkely ved vi at interaktionen med hinanden er afgørende for at sikre trivsel og vellykket behandling. I dagligdagen er vi opmærksomme på at træne den sårbare unge i svære opståede situationer.  Vi ved,  at det ikke kun er spiseforstyrrelsen, mad og motion, der udfordrer i en behandling, men i høj grad også egne tanker og følelser.

En stor del af personalet har fået den 2-årig uddannelse i mentalisering fra Norske Villa Sult. Vi afholder løbende supervisioner og kursusdage, undervisning, råd og vejledning med de to stiftere af stedet.

Læs mere om VILLA SULT her…